หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 5 มิ.ย. 2552
 
 
 
 
 
 
 
 
  การทำกล้วยกวนเพิ่มคุณภาพจากการ
    เกษตรของกลุ่มแม่บ้าน


 
พัฒนาระบบคมนาคมเพื่อทำการเกษตรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร
  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร
  พัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าแก่พืชผลทางการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป
  ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนทางเศรษฐกิจและ กลุ่มอาชีพของชุมชนให้เข็มแข็งอย่างยั่งยืน
  พัฒนาทางการตลาดอย่างเป็นระบบ
  สนับสนุนและส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
 
 
  การเกษตรเชิงอนุรักษ์
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน การวางและจัดทำผังเมืองรวม
 
ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์ให้มีศักยภาพ
 
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
 
 
  การอบรมธรรมาภิบาลให้กับประชาชน
 
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีประสิทธิภาพ
 
ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาคม ในการบริหารจัดการท้องถิ่น
 
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล