หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
วัดนิมิตประดิษฐ์ธรรม อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
โรงเรียวัดบ้านคลอง
วงโปงลางเยาวชน ร.ร.วัดบ้านคลอง
การเกษตรพอเพียงของประชากร
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
www.angthongsao.go.th
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 

 
โครงการ 5 รู้ (รู้กิน รู้ใช้ รู้การออม รู้รักษาสุขภาพ รู้การหารายได้) ปี พ.ศ. 2562  
 

โครงการ 5 รู้ (รู้กิน รู้ใช้ รู้การออม รู้รักษาสุขภาพ รู้การหารายได้) ปี พ.ศ. 2562
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลอ่างทอง (องค์กรสาธารณประโยชน์) ณ อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ หมู่ที่ 3 บ้านอ่างทอง
กิจกรรมที่ 1
- การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมโครงการฯ
กิจกรรมที่ 2
- การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน
กิจกรรมที่ 3
- การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง และการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
กิจกรรมที่ 4
- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2 ส.
กิจกรรมที่ 5
- การฝึกอบรมอาชีพให้กับชุมชนและการฝึกปฏิบัติ (ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา)

หลักการและเหตุผล
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลอ่างทอง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ตำบลไร้ความรุนแรงในครอบครัว” โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ด้าน ให้ครบทุกช่วงวัย คือ 1.ด้านกาย 2.ด้านจิตใจ 3.ด้านสังคม และ 4.ด้านเศรษฐกิจ โดยได้ดำเนินกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกครอบครัวในชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดำเนินกิจกรรม “โรงเรียนครอบครัว” ครบทั้ง 4 หลักสูตร คือ 1.หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนมีครอบครัว 2.หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับพ่อแม่มือใหม่ 3.หลักสูตรส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว และ 4.หลักสูตรเสริมคุณค่าให้ผู้สูงอายุในครอบครัว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับปราชญ์ชาวบ้าน ผู้สูงอายุ “คลังปัญญาชุมชน” จำนวน 4 ราย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุรวมทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีกับคนในชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวรู้จักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน
2.เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวรู้จักการเฝ้าระวัง และการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
3.เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวรู้จักวิธีการดูแลรักษาสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2 ส.
   (3 อ. 2 ส. = อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย ไม่ดื่มสุรา และไม่สูบบุหรี่)
4.เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน (ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา)

กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน
- สมาชิกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลอ่างทอง ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ผู้พิการ เด็กและเยาวชน และประชาชนที่สนใจ และคณะทำงานศพด.ตำบลอ่างทอง หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาดำเนินการ
ระหว่างเดือน เมษายน – กันยายน 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ส.ค. 2562 เวลา 11.47 น. โดย ปลัดไตรวุฒิ ชาติดร

ผู้เข้าชม 178 ท่าน