หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
วัดนิมิตประดิษฐ์ธรรม อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
โรงเรียวัดบ้านคลอง
วงโปงลางเยาวชน ร.ร.วัดบ้านคลอง
การเกษตรพอเพียงของประชากร
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
www.angthongsao.go.th
1
2
3
4
5
 
 
   
 
 
  เป็นที่ราบเรียบหรือราบลุ่ม สามารถใช้น้ำ เพื่อการเกษตรจากคลองธรรมชาติ คลอง กระดาน และคลองตั๋วเกาจาตำบลท่างิ้วที่ ไหลผ่านได้ตลอดทั้งปี ลักษณะชุดดินเป็น พวกดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนสีน้ำตาล น้ำตาลปนเทา ดินล่างเป็นดินร่วมเหนียว ปนทรายหรือดินร่วนเหนียวมีสีน้ำตาลอ่อน สีเทาอ่อน บางแห่งอาจพบศิลาแลงอ่อน หรือก้อนสารเคมีพวกเหล็กและแมงกานีส ในดินชั้นล่าง เกิดจากพวกตะกอนลำน้ำ ช่วงฤดูฝนจะมีน้ำขังอยู่ที่ผิวดินระหว่าง 3-5 เดือน จึงมีศักยภาพเหมาะสมที่จะใช้ ทำนาในช่วงฤดูฝนและช่วงฤดูแล้งสามา รถปลูกพืชไร่ พืชผักหรือพืชอื่นที่มีอายุ สั้นได้สำหรับบริเวณพื้นที่ที่มีน้ำชลประ ทานเข้าถึงหรือมีแหล่งน้ำธรรมชาติสา มารถใช้ปลูกไม้ยืนต้นไม้ผลหรือปลูกพืช ไร่และพืชผัก ดินมีการระบายน้ำค่อนข้าง ต่ำ มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ pH 4.5-5.5  
 
 
 
 
  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง มีจำนวนทั้งหมดรวม 4,132 คน โดยแบ่งออกเป็นจำนวน
 
  ประชากรชาย 2,083 คน
  ประชากรหญิง 1,829 คน
  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,255 ครัวเรือน
 
ทิศเหนือ
 
ติดต่อกับ
 
ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์
   
ทิศตะวันออก
 
ติดต่อกับ
 
ต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์
   
 
 
 
 

 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประวัติหมู่บ้าน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง
รวม จำนวน
ครัวเรือน
  1. ท่าแรต 254 272 526 140  
2. บ้านคลอง 448 416 864 238
  3. บ้านอ่างทอง 414 381 795 196  
4. บ้านท่าแรต 139 141 280 94
  5. บ้านหนองขี้วัว 314 303 617 213  
6. บ้านทุ่งไก่เถื่อน 220 233 453 116
  7. บ้านคลองใต้ 294 303 597 148  
  รวม   2,083 2,049 4,132 1,145